Marialiederen


Ave Maria

Ave, Maria, gràtia plena Dòminus tecum
Benedìcta tu in mulièribus
et benedìctus fructus ventris tui, Jesus
Sancta Maria, Mater Dei
ora pro nobis peccatòribus
nunc et in hora mortis nostrae Amen.
--------------------------------------------------------

Magnificat

Magnificat anima mea Dominum
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo
Quia respexit humilitatem ancillae suae
Ecce enim ex hoc beatam mei dicent omnes generationes
Quia fecit mihi magna qui potens est: Et sanctum nomen eius
Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum
Fecit potentiam in brachio suo
Dispersit superbos mente cordis sui
Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles
esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes
Suscepit Israel puerum suum
recordatus misericordiae suae
sicut locutus est ad patres nostros
Abraham et semini eius in saecula.
-------------------------------------------------------- 

Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
--------------------------------------------------------

Als ik een klokje was

Als ik een klokje was, blij zou ik luiden
Dan zou ik overal uit willen duiden
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria

Als ik een vogel was, luid zou ik zingen
Totdat het in ieders hart binnen zou dringen
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria

Als U mijn lied behaagt God's uitverkoren
Moeder Maria Maagd laat ik weer horen
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria
--------------------------------------------------------

Bruiloft te Kana

(Melodie: Uit vuur en ijzer)
Te Kana was er bruiloftsfeest,
er heerste reeds een goede geest,
de gasten dronken vrolijk wijn
en lachten met elkander.
Het bruidspaar beloofde trouw
ze waren nu echt man en vrouw
En Jezus was ook te gast
en sprak met ieder ander.
 
Het feest was nog in volle gang
het duurde al drie dagen lang.
Toen bleek het wijnvat leeg te zijn.
Hoe moest het feest nu voortgaan?
Maria ging naar haar Zoon
en smeekte Hem op lieve toon
“Ach, help ons toch uit de nood”
dan kan het feest weer doorgaan.
 
Maria sprak de knechten toe:
“Vertrouw op Hem dan komt het goed.
Hij zal nu zeggen wat te doen
en dan gebeurt het wonder.”
En Jezus die zag haar geloof
en hield zich toen niet langer doof
Hij maakte van water wijn;
dat was zijn eerste wonder.
 
Ook ons beveelt Maria aan:
Laat Jezus toe in jouw bestaan.
Vertrouw aan Hem je zorgen toe
dan krijg je ook genade
om trouw aan elkaar te zijn
gezond en rijk, maar ook bij pijn
in voor- en in tegenspoed
Hij geeft je steeds genade.
 
Maria vrouw van Goede raad
van liefde, trouw en goede daad
wees ook voor ons een middelaar
mocht ons iets overkomen.
Een voorbeeld van huwelijkstrouw,
een toonbeeld van de ware vrouw,
een beeld van de echte mens,
vervulling van Gods dromen.
--------------------------------------------------------

Gekomen is uw lieve Mei

Gekomen is uw lieve Mei, Maria
En op het veld de bloemensprei, Maria
Bloemen, die wij plukken gaan
Nu ze rijk te bloeien staan
Ave, ave Maria
Voor u, de vrouwe van de Mei, Maria
 
Wij knielen 's avonds voor uw beeld, Maria
U wijden wij ons onverdeeld, Maria
Met de bloemen en de zang
En wij bidden, zingen lang
Ave, ave Maria
Tot gij uw gunsten aan ons deelt, Maria
 
Zo helder schijnt het witte licht, Maria
Der kaarsen op uw lief gezicht, Maria
Goedig ziet gij op ons neer
Als een Moeder goed en teer
Ave, ave Maria
Uw ogen steeds op ons gericht, Maria
------------------------------------------------------

God groet u, zuiv're bloeme

God groet u, zuiv're bloeme
Maria, Maged fijn
Gedoog dat ik u roeme
Lof moet u altijd zijn!
Als gij niet waart geboren
O reine Maged vrij
Wij waren al verloren
Aan u beveel ik mij.

Maria, lelie reine
Gij zijt mijn toeverlaat
Zoals een klaar fonteine
Die nimmer stille staat
Zo geeft gij ons genade
En staat uw dienaars bij
Och, sta mij toch te stade
Aan u beveel ik mij!

O roosken zonder doren
O violette zoet
O bloemken, blauw in 't koren
Weest, mij, uw kinde, goed!
Vol liefde en gestadig
Ootmoedig zo zijt gij
Och, weest mij toch genadig
Aan u beveel ik mij!
---------------------------------------------------


O Reinste der schepselen

O reinste der scheps'len, O moeder Maagd,
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt
Maria, aanhoor onze vurige bee
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee

Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan
Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan
Bedaar, o Maria, de storm op uw bee
Stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee

Maria, als gij onze schreden geleidt
Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd
Dan landen wij veilig ter hemelse ree
En danken u eeuwig, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
en danken u eeuwig, o Sterre der zee.
---------------------------------------------------

Te Lourdes op de bergen

Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot
vol glans en vol luister de Moeder van God
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Zij riep Bernadette, een nederig kind
"Wie zijt gij, vroeg 't meisje, die u daar bevindt?"
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

"Ik ben d'Onbevlekte en zuivere Maagd
gans vrij van de zonde heb ik God behaagd."
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Zij deed er ontspringen een klare fontein
met helende waat'ren, als waar medicijn.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

"Ik wil hier een tempel, op Massabiëls rots
Ik zal hier doen schittren, de wonderen Gods!"
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

"Dat pelgrims hier komen, van wijd en van zijd
'k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt."
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

En sedert 't verschijnen der Moeder-Maagd daar
stijgt immer de bede der christene schaar.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Wij brengen als d'engel U, Moeder zo zoet
met tedere liefde de dierbare groet.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

De talen der volk'ren verheffen uw naam
zij bidden door 't Ave, Maria te saam.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Door dalen en wouden, langs bergen en vliet
klinkt de eer van Maria, in 't hemelse lied.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Te Lourdes in Frankrijk, uw lievelingsoord
weerklinkt en weergalmt het in machtig akkoord.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

"Ik ben d'Onbevlekte" zo klonk daar uw woord
en de onschuld bevoorrecht herhaalde ongestoord.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Nu prijkt daar uw beelt'nis met glorie omstraald
wier aanblik zo minzaam, uw moederhart maalt.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Daar stromen de pelgrims met duizenden saam
hun harten begeesterd, aanroepen uw naam.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Daar schenkt uwe liefde, aan zondaren vree
aan kranken genezing op 't smeken der bee.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Die grot ons zo dierbaar uw beelt'nis zo rein
doen stromen uw zegen, bij 't klinkend refrein.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Wij danken U, Moeder, voor 't heil ons geschied
O zegen ons allen, bij 't galmen van 't lied.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Vertrouwend op 't Ave door d'Engel gebracht
herhalen wij immer, met vuriger kracht.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Aanvaard dan de hulde, o Moeder zo goed
de hulde uwer kind'ren, aanhoor onze groet.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Zo blijft, o Maria, in vreugd en in smart
in leven en sterven, de kreet van ons hart.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Die groet zij de laatste, door 't hart nog geuit
wanneer in het sterven, de mond zich reeds sluit.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Maar dan door Maria geleid tot haar Zoon
herhalen wij eeuwig, geschaard rond haar troon.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!
------------------------------------------------------------

Wees gegroet, O Sterre

Wees gegroet, O Sterre
Wees gegroet van verre
Aan de hemel blinkt uw licht
In het bange vergezicht
Wees gegroet, wees gegroet, Maria

Als de golven stijgen
Hoger, hoger dreigen
Schijn dan veilig voor ons uit
Gun de zee geen droeve buit
Wees gegroet, wees gegroet, Maria

Als in donk're luchten
Wij naar u verzuchten,
Laat de wolken heind' en ver,
Voor u vluchten, morgenster.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria

Wees gegroet, O Sterre
Wees gegroet van verre
Op uw zacht en zalig licht
Houden wij het oog gericht
Wees gegroet, wees gegroet, Maria
-----------------------------------------------------

Wij groeten u, O koningin

Wij groeten u, O koningin, O Maria
U Moeder, vol van teed're min, O Maria
Groet haar, O cherubijn
Prijs haar, O serafijn
Prijst met ons uw koningin
Salve, salve, salve Regina

O Moeder van barmhartigheid, O Maria
En troost in alle bitterheid, O Maria
Groet haar, O cherubijn
Prijs haar, O serafijn
Prijst met ons uw koningin
Salve, salve, salve Regina

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd', O Maria
Leid gij ons op de weg der deugd, O Maria
Groet haar, O cherubijn
Prijs haar, O serafijn
Prijst met ons uw koningin
Salve, salve, salve Regina
 
Toon ons in 't uur van onze dood, O Maria
De zoete vrucht van uwe schoot, O Maria.
Groet haar, O cherubijn
Prijs haar, O serafijn
Prijst met ons uw koningin
Salve, salve, salve Regina

--------------------------------------------------------