Mariafeesten


Maria wordt op veel plaatsen vereerd en door het jaar heen zijn verschillende dagen aan haar toegewijd.
Sinds 1520 bidden vele katholieken dagelijks ter ere van haar de rozenkrans en door vele artiesten wordt
zij op bijzondere wijze bezongen.
 

De belangrijkste feestdagen van Maria zijn: 

 

 

 

  Maria Lichtmis (2 februari): 

  Op deze feestdag worden tijdens
  de mis kaarsen gewijd.
  We herdenken dat Jezus in de
  tempel aan God werd opgedragen.
  De oude priester bad toen:
  "Laat nu Uw dienaar heengaan
  in vrede, want mijn ogen hebben
  het Licht gezien."

 

 

 

 

 

 

 Maria Boodschap (25 maart): 

Om 12 uur luiden bij diverse kerken
 de klokken voor het Angelus,
 Latijns voor de Engel des Heren.
 Vroeger ontblootten de mensen
 dan het hoofd, knielden neer,
 en baden:
 "De Engel des Heren heeft aan
 Maria geboodschapt.
 En zij heeft ontvangen
 van de Heilige Geest.
 Zie de dienstmaagd des Heren.
 Mij geschiede naar Uw woord.
 En het Woord is vlees geworden.
 En het heeft onder ons gewoond.
 Bid voor ons, heilige Moeder van
 God, 
 opdat wij de beloften van Christus
 waardig worden.
 Laat ons bidden. Heer, wij hebben
 door de boodschap van de Engel
 de menswording van Christus,
 uw Zoon, leren kennen;
 wij bidden U: stort uw genade
 in onze harten, opdat wij door
 zijn lijden en kruis gebracht
 worden tot de heerlijkheid
 van de verrijzenis.
 Door Christus, onze Heer. Amen.
 

 

 

 

 

 Maria Tenhemelopneming (15 augustus):

 Op deze dag vieren we dat Maria
 met lichaam en ziel in de hemel
 is opgenomen. Het lichaam
 dat Jezus heeft gebaard is al
 met haar ziel herenigd. Zo kan
 Maria met haar verheerlijkt lichaam
 verschijnen te Lourdes en Fatima.
 Alle andere mensen worden pas
 na het einde van de wereld
 herenigd met hun lichaam.
 De katholieke traditie wil
 dat Maria in de hemel is gekroond.
 Dit komt tot uiting in Marialiederen
 en in de litanie van de heilige maagd.
 "Er verscheen een groot teken aan
 de hemel: een vrouw, bekleed met
 de zon, de maan onder haar voeten,
 en op haar hoofd een kroon van
 twaalf sterren".
 

 

 

 

 Maria Onbevlekte Ontvangenis
 (8 december): 

 Veel mensen denken dat het hier
 gaat om het feit dat Maria maagd
 was toen ze zwanger werd van
 Jezus. Dat is niet het geval. 
 Het gaat zuiver en alleen 
 om het feit dat Maria zelf 
 gevrijwaard is van de erfzonde
 vanaf het moment van de conceptie
 in de schoot van haar moeder,
 de heilige Anna.

 

Daarnaast zijn er door het jaar tal van dagen die verwijzen naar Maria. 

 

 

 

 

 Maria Moeder van God (1 januari):

 Op die dag viert de Kerk dat Maria,
 uit wie Jezus werd geboren,
 waarachtig moeder van God is.
 Voorheen was de naam van dit feest
 de Besnijdenis van de Heer.
 

 

 

 

 

 

 Maria Visitatie of Maria Middelares
 (31 mei):

 

 Men herdenkt het bezoek van Maria
 aan haar nicht Elisabeth, zoals dat
 beschreven wordt in het Evangelie
 van Lucas (1, 39-56).
 Maria is op het moment van het bezoek
 zwanger van Jezus en Elisabeth van
 Johannes de Doper. Elisabeth wordt,
 wanneer zij Maria ziet, vervuld van
 de heilige Geest, het kind springt op
 in haar schoot en zij zegt tegen Maria:
 "De meest gezegende van alle vrouwen
 ben jij, en gezegend is de vrucht
 van je schoot!"
 Maria antwoordt met een lofzang op God,
 het Magnificat.
 De woorden van Elisabeth zijn opgenomen
 in het Weesgegroet.
 
 

 

 

 

 Maria Koningin (22 augustus):

 De gedachtenis werd - met de encycliek
 Ad Caeli Reginam - door Paus Pius XII
 ingevoerd in het jubeljaar 1953-1954.
 Aanvankelijk werd het als feest gevierd
 op 31 mei. Toen echter het feest van
 Maria-Visitatie na het Tweede Vaticaans
 Concilie van 2 juli naar 31 mei werd
 verschoven, verplaatste men de
 gedachtenis van Maria als Koningin
 van hemel en aarde van 31 mei naar
 22 augustus.

 

 

 

 

 

 Maria Geboorte (8 september):
 
 Het feest viert de geboorte van Maria,
 dochter van Anna en Joachim.
 De eerste bronnen die de viering van
 Maria's geboorte bevestigen, dateren
 uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk
 vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest
 van de basiliek H. Anna, Maria's moeder.
 Deze basiliek was voor de herbouw in
 de 6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens
 verspreidde de devotie zich naar het westen
 en was in de Middeleeuwen al een van de
 belangrijke kerkelijke feestdagen
 (octaaf van enkele ritus) geworden.
 Het octaaf werd in 1955 afgeschaft, terwijl
 het feest behouden bleef. De datering op
 8 september is ontleend aan de traditie.
 Op basis van deze datum werd later de
 viering van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis
 bepaald op 8 december, 9 maanden voor
 8 september.

 

 

 

 
 Onze-Lieve-Vrouw van Smarten   
 (15 september):
 Op de dag na het feest van de
 Kruisverheffing gedenkt de Katholieke
 Kerk de zeven smarten van Maria:
  •  De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus (Lukas 2:25-35).
  •  De vlucht naar Egypte (Mattheüs 2:13-14).
  •  Het zoekraken van Jezus in de Tempel (Lukas 2:42-51).
  •  Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg.
  •  Maria staat onder Jezus' kruis (Johannes 19:25-27).
  •  Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafname.
  •  Jezus wordt begraven (Mattheüs 27:57-66, Markus 15:42-47, Lukas 23:50-56, en Johannes 19:38-42).
 

 

Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van en of een gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk twee maanden speciaal toegewijd aan de Moeder Gods: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. Oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet.

Meimaand
In de Katholieke Kerk is mei de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van en of een gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk twee maanden speciaal toegewijd aan de Moeder Gods: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet. 
Projectie op Maria
In de vroege Middeleeuwen werden de volkse lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- en vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 officieel als de Moeder Gods werd vereerd. In de 13de eeuw ontstond in Italië de idee om de meimaand geheel in het teken te stellen van de verering van Maria. Tijdens de Contrareformatie waren het vooral de jezuïeten en kapucijnen die vanuit Rome dit gebruik over heel de Kerk verspreidden.
Aflaten voor vierders Mariamaand
Pius VII (1800-1823) was de eerste paus die deelaflaten verstrekte voor gelovigen die zich in de maand mei op bijzondere wijze toelegden op de verering van Maria. Pius IX (1846-1878) gaf er een volle aflaat voor. Aflaten zijn door de paus verleende kwijtscheldingen van tijdelijke straffen die in het Vagevuur nog moeten worden uitgeboet. Deze pauselijke gunsten betekenden in de 19de eeuw voor een groot aantal katholieken nog veel. Daardoor kreeg de viering van de Mariamaand een geweldige impuls.

Oktober
In de Katholieke Kerk wordt deze maand beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze devotie is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans. De heilige paus Pius V bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen. De Rozenkransmaand werd in de 19de eeuw ingesteld. (ontleend aan rkk.nl)